سپاس ایزد منان(قسمت یازدهم)

حمدو سپاس تورا خدایی که اول همه آثارِ هستی ،تویی وقبل از تو اولی نبوده و آخری ،بی آنکه پس از تو آخری باشد.

سپاس تو را خداوندی که دیده بینندگان از دیدنت قاصر و اندیشه و فهم وصف کنندگان از وصف تو عاجزند.

سپاس تو را خداوندی که به دست قدرتت ،آفریده هایت را آفریدی و آنان را بر اساس اراده خود صورت بخشیدی،آنگاه همه را در راه اراده خود راهی نمودی و در مسیر محبت و عشق به خود برانگیختی.

سپاس تو را خداوندی که موجودات هستی را از حدودی که برای آنان معین فرمودی نمی توانند قدمی پس و پیش بگذارند و برای هر یک روزیِ معلوم و قسمت شده ای از روی لطف قرار دادی ،به آنکه روزی فراوان دادی ، احدی نمی تواند از آن بکاهد.و به آنکه روزی کم داده ای ،کسی نمی تواند به آن بیفزاید.

سپاس تو را خداوندی که برای زندگی ما زمان  را مقدر کردی و برای آن پایانی محدود قراردادی ، که با گذر عمر به سوی آن پایان ، قدم برمی داریم و با سال های زندگیمان به آن نزدیک میشویم،تا چون به آخر آن رسیدیم وپیمانه زمان ما لبریز شد ، جانمان را میگیری و ما را به سوی آنچه که ثواب بسیار یا عذاب دردناک نامیده ای راهی میکنی.تا با عدالت خود بدکاران را به کردار بدشان و نیکوکاران را به عمل صالحشان پاداش دهی.

سپاس تو را خداوندی که نام های تو منزه اند ونعمت های تو پی در پی اند و کسی نمیتوانددر مورد کارهایت از تو سوال کندولی تو می توانی از همه پرسش کنی.

سپاس سپاس سپاس .........

زمان: 2015-06-30 13:29:30

حدیث 4

برچسب ها:
زمان: 2015-06-30 13:29:30

مجموعه سوالات دیماه و خرداد فیزیک3

با سلام و صلوات بر محمد و ال محمد شما میتوانیدمجموعه سوالات دیماه و خرداد فیزیک3 را را از لینک زیر دانلود نمایید:

http://s5.picofile.com/file/8171605076/physic3_nobat_day_va_khordad.rar.html

برچسب ها:
زمان: 2018-06-24 07:45:02

سوالات تستی کنکور 92 فیزیک3باجواب نمونه1

با سلام و صلوات بر محمد و ال محمد شما میتوانیدمجموعه سوالات تستی کنکور 92  نمونه 1 فیزیک3 را با جواب را از لینک زیر دانلود نمایید:

http://s5.picofile.com/file/8171600400/javab_test_konkor92_phyzic3_nemone_1_.pdf.html

  http://s5.picofile.com/file/8171600484/test_konkor92_phyzic3_nemone1.pdf.html

زمان: 2018-06-24 07:45:03

سوالات تستی کنکور 92 با جواب نمونه2فیزیک3

با سلام و صلوات بر محمد و ال محمد شما میتوانیدمجموعه سوالات تستی کنکور 92 با جواب نمونه2 فیزیک3  را از لینک زیر دانلود نمایید:

http://s4.picofile.com/file/8171608084/javab_test_konkor92_phyzic3_nemone_2.pdf.html

http://s4.picofile.com/file/8171597392/test_konkor92_phyzic3.pdf.html

زمان: 2018-06-24 07:45:03

مجموعه نمونه سوالات تشریحی 2 کل فیزیک3

با سلام و صلوات بر محمد و ال محمد شما میتوانیدمجموعه نمونه سوالات تشریحی 2 کل فیزیک3  را از لینک زیر دانلود نمایید:

http://s4.picofile.com/file/8171594984/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A93_%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_2.rar.html

برچسب ها:
زمان: 2018-06-24 07:45:03

مجموعه نمونه سوالات تشریحی 1 کل فیزیک3

با سلام و صلوات بر محمد و ال محمد شما میتوانیدمجموعه نمونه سوالات تشریحی 1 کل فیزیک3  را از لینک زیر دانلود نمایید:

http://s5.picofile.com/file/8171592726/fizic3_jame1500_www_fera_ir_.zip.html

برچسب ها:
زمان: 2018-06-24 07:45:04

فرمول های فیزیک3 به طور خلاصه

با سلام و صلوات بر محمد و ال محمد شما میتوانید روابط فوق را از لینک زیر دانلود نمایید:

http://s5.picofile.com/file/8171591700/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A93.pdf.html

برچسب ها:
زمان: 2018-06-24 07:45:04

نمونه سوالات نهایی مبحث القا فیزیک3

با سلام و صلوات بر محمد و ال محمد شما میتوانید سوالات فوق را از لینک زیر دانلود نمایید:

http://s4.picofile.com/file/8171590368/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3.pdf.html

برچسب ها:
زمان: 2018-06-24 07:45:04

نمونه سوالات نهایی مبحث الکتریسیته ساکن فیزیک3

با سلام و صلوات بر محمد و ال محمد شما میتوانید سوالات فوق را از لینک زیر دانلود نمایید:

http://s4.picofile.com/file/8171590476/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87_%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86.pdf.html

برچسب ها:
زمان: 2018-06-24 07:45:04